SØKE BARNEHAGEPLASS

Barnehagen er åpen for barn som etter Lov om barnehager har rett til barnehageplass.
Tildeling av barnehageplass forutsetter betalt andelsinnskudd, kr 4000,- pr barn.

Søknadsskjema finner dere på www.asker.kommune.no/Barnehage

Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne iht Lov om barnehagen § 13, og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til  prioritet ved opptak
  • Gruppesammensetning med hensyn til alder og kjønn i barnehagen kan tillegges avgjørende vekt for å sikre videre plass for alle barn som allerede går i barnehagen
  • Barn av nøkkelpersonell kan prioriteres inn
  • Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen. Definisjon av søsken: biologiske søsken, halvsøsken eller barn bosatt på samme adresse i følge folkeregisteret
  • Når søkere er "like" tilbys plass til de med lengst ansiennitet på barnehageandel (regnet fra innbetalingsdato)
  • Barn bosatt i nærområdet skal prioriteres. Definisjon av nærområdet: områder med postnummer 1389 og 1390